Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/vincetj184/domains/mancaveonwheels.be/public_html/wp-content/plugins/restaurant-reservations/includes/MailChimp.class.php on line 75

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/vincetj184/domains/mancaveonwheels.be/public_html/wp-content/plugins/restaurant-reservations/includes/MailChimp.class.php on line 76
Privacy Policy – Mancave On Wheels
Skip to content Skip to footer

Algemene voorwaarden Mancave on Wheels

ART 1. definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.​
Mancave on Wheels, vertegenwoordigd door Vincent Van Dingenen (BE0552.652.946): de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Cliënt: de wederpartij van Mancave on Wheels.

ART 2. Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mancave on Wheels en een cliënt waarop Mancave on Wheels deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

ART 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door Mancave on Wheels gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Mancave on Wheels is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen of hoeveelheid dranken/snacks. Hiervoor gelden de in artikel 6 neergelegde betalingscondities.

ART 4. Benodigdheden event

1. De cliënt geeft ten laatste 5 werkdagen voorafgaand aan de leverdatum het definitief aantal benodigde dranken/snacks en/of aanwezige personen door aan Mancave on Wheels. Dit kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren.

2. Indien dit afwijkt van de reeds afgesproken aantal benodigde dranken/snacks en/of personen, dan wordt hiervoor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgericht. Hierdoor worden voorgaande samenwerkingsovereenkomsten nietig verklaart, voor beide partijen.

3. De cliënt verbindt zich ertoe om minstens 2 afzonderlijke elektrische circuits van 16 Ampère te voorzien voor alle caterde reservaties. Voor self-service volstaat 1 afzonderlijk circuit van 16 Ampère. Indien dit niet aanwezig is, kan Mancave on Wheels gebruik maken van artikel 8.

4. De cliënt verbindt zich ertoe om een goed bereikbare en begaanbare staanplaats te voorzien met minimaal volgende afmetingen: 8 ,5 meter op 2,5 meter. Deze staanplaats moet bereikbaar zijn met een trekkend voertuig van 5,5 meter. Het trekkend voertuig dient niet te blijven staan tijdens de uitbating van Mancave on Wheels. Indien dit niet aanwezig is, kan Mancave on Wheels gebruik maken van artikel 8.

ART 5. vertraging

1. Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

ART 6. betaling

1. Na het ondertekenen van de overeenkomst, betaalt de cliënt minimaal 20% van de totaalprijs. Het resterende bedrag zal na afloop van de dienstverlening aan Mancave on Wheels contant of per banktransfer of per elektronische betaling betaald worden.

2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Mancave on Wheels het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en ander met voorbehoud van alle rechten van Mancave on Wheels.

3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

4. Betalingen op rekening dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen de cliënt aan Mancave on Wheels is verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.

ART 7. Annulering door cliënt

1. Bij annulering meer dan 2 weken voor de afgesproken leveringsdatum worden er geen kosten doorgerekend aan de cliënt.


2. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 20% van de totaalprijs te betalen.


3. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.


4. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.


5. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.​

ART 8. Annulering door Mancave on Wheels

1. Mancave on Wheels is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Mancave on Wheels zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.


2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Mancave on Wheels gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.


3. Zo mogelijk biedt Mancave on Wheels onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.


4. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Mancave on Wheels geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Mancave on Wheels kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

ART 9. Deelannulering

1. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.

2. Voor extra deelnemers of dranken/snacks die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

ART 10. Aansprakelijkheid cliënt

1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade aan eigendommen van Mancave on Wheels, medewerkers of derden.

ART 11. Klachten

1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden.

 

2. Mancave on Wheels kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

ART 12. toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.

ART 13. GDPR

1. Uw persoonsgegevens worden door Mancave on Wheels (contact@mancaveonwheels.be) verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op contact@mancaveonwheels.be.

2. Via contact@mancaveonwheels.be kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

ART 14. cookies

1. Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer (of eender welk ander mobiel apparaat, op voorwaarde dat u hiermee kan surfen op het internet, zoals uw smartphone of tablet) wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Mancave on Wheels maakt gebruik van First party cookies en Third party cookies:
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

2. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

COVID-19

Wij houden ons aan alle richtlijnen betreffende COVID-19. Neem contact met ons op voor meer informatie.

contact