Algemene huurvoorwaarden

1. Begripsbepalingen


In deze wordt verstaan:
1.1. De huurder: degene die voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam The Mancave huurt en het contract ondertekent.
1.2. De verhuurder: de eigenaar van The Mancave of diens vertegenwoordiger.
1.3. The Mancave: Is het voertuig met inboedel en de uitrusting beschreven in de inventaris.
1.4. De bestuurder: de persoon of personen die tijdens de huurperiode The Mancave bestuurt.


2. Overeenkomst


2.1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold op het moment van de ondertekening van het huurcontract.
2.2. De huurovereenkomst is bindend voor de verhuurder en huurder. De huurder kan niet het contract geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden.
2.3. De huurder blijft altijd verantwoordelijk voor The Mancave tijdens de huurperiode en alles wat in de overeenkomst en huurvoorwaarden is opgenomen. Het huren van The Mancave impliceert de aanvaarding – zonder voorbehoud – van onze volledige huurvoorwaarden. Afwijkingen van de huurovereenkomst kunnen enkel indien ze zowel door de huurder als verhuurder schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De verhuurder behoudt zich tevens het recht toe om een reservatie te weigeren, in twijfelgevallen, bij het verstrekken van onjuiste informatie of het niet voorleggen van de nodige documenten door de huurder. In dit geval zal hij steeds de huurder hiervan op de hoogte stellen met een electronisch schrijven. Al betaalde voorschotten zullen in dit geval teruggestort worden aan de huurder.

3. Vertrekgarantie


3.1. Indien, om welke reden ook, de verhuurder het gereserveerde voertuig niet beschikbaar kan stellen, heeft de huurder géén recht om een vervangvoertuig te eisen. De betaalde huursom zal teruggestort worden.
3.2. In geval van totaalverlies tijdens een voorgaande huurperiode of een grote reparatie naar aanleiding van een schadegeval in een voorgaande huurperiode dat aanleiding geeft tot het niet ter beschikking kunnen stellen van The Mancave, kan geen aanleiding geven tot een schadeclaim wegens de huurder.

4. Rijbewijs en identiteit


4.1. De huurder moet vooraf een kopie van zijn en identiteitskaart overhandigen aan de verhuurder. Alle aangeduide bestuurders dienen een kopie van het rijbewijs voor te leggen.
4.2. De huurder en alle bestuurders hebben een minimumleeftijd van 26 jaar en alle bestuurders moeten minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een in België afgegeven geldig rijbewijs BE.
4.3. The Mancave mag door niemand anders dan de aangeduide bestuurder(s) getransporteerd worden.

5. Reservatie en annulering


5.1. Bij een reservatieaanvraag zal de verhuurder voor een periode van 3 kalenderdagen de gevraagde reservatieperiode voorbehouden aan de kandidaat huurder.
5.2. De reservatie van The Mancave ligt pas vast na ontvangst van een aanbetaling van 50 % van de totale huursom. Deze aanbetaling dient binnen de 3 kalenderdagen na de reservatieaanvraag op onze rekening te worden overgeschreven. De dag van betaling is de boekingsdatum.
5.3. Bij niet betaling van het voorschot na 3 kalenderdagen vervalt de reservatieaanvraag.
5.4. Ten laatste op de dag van de reservatie dient het resterende bedrag van de huursom te worden voldaan. Bij gebrek hiervan heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de teruggave van het betaalde voorschot aan de huurder.
5.5. Bedenktijd – Een reservatie kan zonder kosten binnen de 7 dagen afgezegd worden vanaf de boekingsdatum. Bij annulering na 7 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden van kracht.
5.6. Indien de huurder wenst te annuleren, dient dit steeds schriftelijk te gebeuren. Bij annulering zal steeds het gestorte voorschot geheel of gedeeltelijk worden ingehouden in functie van het tijdstip van de annulering t.o.v. het geplande vertrek.
• Tot 14 dagen voor de huurperiode: kostenloos annuleren.
• Tot 7 dagen voor de huurperiode: kostenloos omboeken naar andere datum.
• Minder dan 7 dagen voor de huurperiode: annuleren mits inhouden van voorschot (50%).
5.7. Bij annulering zal de verhuurder proberen The Mancave alsnog te verhuren. Indien dit lukt, zal naar evenredigheid het al betaalde deel van de huursom worden terugbetaald. Er wordt wel een administratieve kost van 50 Euro aangerekend.
5.8. Er is geen annuleringsverzekering inbegrepen in de huurprijs. De huurder dient gebeurlijk op eigen initiatief een afzonderlijke annuleringsverzekering af te sluiten bij een gevestigde verzekeringsmaatschappij.

6. Waarborg – inventaris en staat van bevinding


6.1. De huurder is aan de verhuurder een waarborg verschuldigd. Bij afhaling of levering van The Mancave wordt een waarborgsom verstrekt ad. 500 Euro (vijfhonderd euro) aan de verhuurder. Bij niet-betaling van deze waarborgsom voor aflevering, vervalt de overeenkomst en zijn de tarieven van de annulering van toepassing.
6.2. Deze waarborg dient als de vrijstelling voor ongeval of diefstal. De waarborgsom dient als zekerheid tegen eventueel berokken schade aan het voertuig of bijgeleverde zaken ongeacht deze door de huurder zelf of derden werd toegebracht. De waarborg dient tevens als zekerheid tegen tekortkomingen in de huurverplichtingen, huurafspraken of dergelijke. De waarborg wordt terugbetaald binnen de 2 weken na het verstrijken van de huurperiode nadat is vastgesteld dat de gehuurde Mancave en bijhorigheden in onberispelijke staat terug is afgeleverd.
6.3. Bij een ongeval vervalt de opeisbaarheid van de volledige som door de huurder als vrijstelling van de verzekering, enkel in recht en na betaling van de volledige schadevergoeding kan de waarborg terugbetaald worden aan de huurder.
6.4. Bij een ongeval met gedeeltelijke aansprakelijkheid is de waarborg eveneens volledig verschuldigd.
6.5. De waarborgsom vervalt eveneens indien bij defect aan het voertuig optreedt als gevolg van nalatigheid van de huurder zoals het niet regelmatig nazien van de bandendruk, verlichting of aankoppeling.
6.6. De betaalde waarborgsom is geen limiet op de vergoeding bij afrekening. In mindering van de waarborg kunnen komen: boetes, ontbrekende onderdelen, schade binnen en buiten (ook kapotte banden, krassen van takken, enz.), beschadigingen aangebracht door derden, diefstal van onderdelen, schade ten gevolge van inbraak, enz.
6.7. De controle van ontvangst van het voertuig in goede staat gebeurt steeds onder voorbehoud van achteraf vastgestelde verborgen beschadigingen, gebreken en/of verkeersboetes. In geval van schade aan het voertuig of de uitrusting wordt deze bij aankomst beschreven en gefotografeerd. Deze vaststelling dient door de huurder voor erkenning ondertekend te worden. In geval van schade wordt de volledige waarborgsom ingehouden tot na de afhandeling van het schadedossier.
6.8. Bij vertrek zal de verhuurder samen met de huurder een staat van bevindingen en inventaris opmaken, waarin alle bestaande schade of ontbrekende inboedel wordt genoteerd en die dan ook deel uitmaakt van de huurovereenkomst en bijgevoegd wordt. Deze staat van bevinding bij vertrek dient zowel door de huurder als de verhuurder worden ondertekend. Indien de huurder na vertrek nog schade of ontbrekende inboedel vaststelt kan hij dit binnen 24u na vertrek melden aan de verhuurder.
6.9. Bij retournering van The Mancave zal er opnieuw een staat van bevinding en inventaris opgemaakt worden. In geval van schade aan het voertuig, interieur en/of de inboedel wordt deze bij terugkomst beschreven en eventueel gefotografeerd en in rekening gebracht aan de huurder tegen de geldende tarieven van een erkend hersteller of in geval van ontbrekende of beschadigde inboedel tegen het tarief van de nieuwwaarde. Deze staat van bevinding bij retour dient zowel voor de huurder als verhuurder worden ondertekend en dit onder voorbehoud van later opgemerkte al dan niet zichtbare schade of ontbrekende onderdelen.

7. Verhuurtermijnen


7.1. Formule: De gekozen formule op de website is van kracht onder het op de website vermelde verhuurbedrag
7.2. Periode: Afhankelijk van de gekozen tijdsspanne is de verhuurperiode vastgesteld van 10u tot 18u, van 18u tot 08u, van 10u tot 08u (mits opleg) of een andere tijdsspanne in overleg met de verhuurder.
7.3. Marge: De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de levering door file, oponthoud of andere vormen van vertraging niet exact binnen de gekozen tijdsspanne verloopt. De verhuurder verbindt zich er toe om de verkeerssituatie zo goed mogelijk in te schatten om eventuele vertragingen zo veel mogelijk te beperken of uit te sluiten. Eveneens is het mogelijk dat de verhuurder (zonder opleg door de huurder) The Mancave later ophaalt dan voorzien. De verwachte lever- en ophaalmomenten worden op voorhand gecommuniceerd met de huurder.
7.4. Het eerder terugbrengen van The Mancave geeft geen aanleiding tot gedeeltelijke terugbetaling.

8. De huurprijs – In de huurprijs inbegrepen:


Het volledige normale gebruik van The Mancave en de volledige uitrusting. De lijst van de uitrusting vindt u hier.
• Multimedia
• Bar
• Voetbaltafel
• Games
• …

9. Verzekeringen


9.1. The Mancave is niet verzekerd voor transport met passagiers.
9.2. The Mancave is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder en omnium (allrisk) voor brand, diefstal (met uitzondering van de inboedel en interieur en op voorwaarde dat de sleutels terug overhandigd worden), eigen schade, rechtsbijstand, pechverhelping, reisbijstand en repatriëring.
9.3. De motorhome mag enkel reizen in die landen die vermeld staan en niet doorkruist zijn op de groene kaart van het voertuig. Landen waarvoor de “groene kaart” geen dekking verleent mogen expliciet niet worden bezocht.
9.4. Een verzekering van de persoonlijke spullen van de huurders (bagage, laptop, camera, fietsen enz.) is nooit verzekerd en gedekt door de verzekering van het voertuig, onafhankelijk van de oorzaak van schade. Deze dekking dient door de huurder zelf te worden voorzien.
9.5. Wordt het voertuig in eigendom opgeëist om reden van ontduiking van de invoerrechten, accijns, btw of omwille van smokkel, het in bezit hebben van wapens, handel in of het in bezit hebben van verdovende middelen, vervoer van illegalen of om welke reden dan ook, dan vervallen alle verzekeringsvoorwaarden voor de huurder van het verlies van het voertuig. Tevens zijn alle daaruit voortvloeiende schade en onkosten ook ten laste van de huurder.
9.6. Uitgesloten voor de verzekering zijn:
• Beschadigingen ten gevolge van slecht onderhoud, overbelasting, onvoorzichtigheid, nalatigheid of als gevolg van het rijden over niet berijdbare wegen.
• Beschadigingen tijdens vervoer van The Mancave, het aan boord nemen of lossen. Schade aangebracht door de huurder, niet zijnde het gevolg van een aanrijding.
• Iedere erkenning van verantwoordelijkheid, iedere vaststelling van schade, iedere belofte van schadevergoeding en iedere betaling door de huurders bij ongeval gedaan.
• Interieur en luifel

10. Schade – ongeval – overtredingen


10.1. Problemen onderweg worden in eerste instantie aan ons gemeld.
10.2. De huurder verplicht zich ertoe bij alle ongevallen de verhuurder onmiddellijk hiervan te verwittigen en dit schriftelijk te bevestigen met een volledige ongevalsaangifte.
10.3. De huurder en de bevoegde bestuurder zijn aansprakelijk voor de verkeersboetes en begane overtredingen tijdens de huurperiode. In geen geval kan de verhuurder aansprakelijk worden gesteld.
10.4. De gebruiker of huurder ontslaat de verhuurder van elke aansprakelijkheid en schadevergoeding in geval van technisch defect en voor alle nadelige gevolgen wat ook de oorzaak van het ongeval of schade is.
10.5. Eventueel nderhoud onderweg wordt terugbetaald enkel en alleen na akkoord van de verhuurder en mits overhandiging van een officiële factuur op naam van The Mancave.
10.6. Er dient altijd eerst toestemming aan de verhuurder te worden gevraagd vooraleer tot een reparatie over te gaan. Reparaties uitgevoerd zonder het akkoord van de verhuurder worden niet terugbetaald en zijn ten laste van de huurder. Vervangen onderdelen worden steeds meegebracht.
10.7. Schade ontstaan door specifieke weersomstandigheden (bevriezen van leidingen bij vriesweer, sneeuwschade, …) is steeds ten laste van de huurder.
10.8. Enkel de herstel-en slepingsfacturen komen in aanmerking voor een terugbetaling indien vaststaat dat de huurder geen aansprakelijkheid draagt voor de feiten of gebeurtenissen die tot de facturatie aanleiding hebben gegeven.
10.9. De kosten voor reparaties aan het interieur, mechanische delen en de elementen van de leefruimte, voor zover deze het gevolg zijn door het verkeerd gebruik of verwaarlozing door de huurder zijn ten laste van de huurder.
10.10. Bij een verkeersongeval dient steeds een proces-verbaal te worden opgesteld door de plaatselijke politiediensten.
10.11. Wanneer The Mancave in beslag wordt genomen omwille van het niet naleven van deze huurvoorwaarden of het handelen in strijd met de wetgeving van het bezochte land, kan de verhuurder van de huurder een verlies vergoeding eisen in functie van de duur tijd van de beslagname.
10.12. Reparatie en vervanging van lekke banden is steeds ten laste van de huurder.
10.13. Eventuele schade aan The Mancave, interieur en /of de inboedel zal in rekening gebracht worden aan de huurder via de waarborg en dit tegen geldende tarieven van een erkend hersteller of in geval van ontbrekende inboedel de waarde van het ontbrekende stuk. Dit is eventueel vermeerderd met een vergoeding van de door de verhuurder geleden materiële schade of verlies van inkomsten indien de The Mancave niet tijdig terug rijklaar kan worden gemaakt.

11. Verboden


11.1. Onjuist gebruik van de materialen in The Mancave.
11.2. Het is verboden om sneller te rijden dan 90km/u. Ook op plaatsen waar dit toegestaan is.
11.3. Roken in het voertuig is ten strengste verboden.
11.4. Het gebruik van frituurolie of licht ontvlambare stoffen in het voertuig is verboden. Het is verboden aanpassingen te doen of veranderingen aan te brengen aan het voertuig.
11.5. Het is verboden om met The Mancave in velden te rijden of aan begeleiding te doen, het te gebruiken voor bezoldigd personen-of goederenvervoer, het aan te wenden voor koersen, snelheidsproeven of wedstrijden. Het te gebruiken als verhuiswagen.
11.6. Bijkomende toestellen (microgolf, frietketel,) zijn verboden. Gourmet- of fonduetoestellen, barbecue e.d. mogen enkel buiten gebruikt worden zonder risico op schade aan The Mancave.
11.7. Het gebruik van kaarsen is verboden.
11.8. Het aanbrengen van zelfklevers (binnen en buiten).
11.9. Het betreden van de wagen met naaldhakken, stud-schoenen met ijzeren plaat. Het open laten van ramen (uitgezonderd de cabine-ramen), deuren, dakluiken en luifels tijdens de rit.
11.10. Het vervoeren van brommers, motors, quads, of andere gemotoriseerde voertuigen in The Mancave.
11.11. Het meenemen van brandstof in jerrycans of andere verpakkingen.
11.12. Het voertuig mag niet gebruikt worden voor het bezoeken van muziekfestivals of risicovolle (sport)manifestaties.
11.13. Het meenemen van lifters.
11.14. Het is de bestuurder uitdrukkelijk verboden het voertuig te besturen onder invloed van drank, drugs, verdovende middelen en geneesmiddelen waarvan de bijsluiter het gebruik door de bestuurders van een motorvoertuig afraadt.
11.15. Het vervoer van smokkelgoederen, wapens, verdovende middelen en illegalen.
11.16. Het is verboden zich in The Mancave te bevinden tijdens het rijden.

12. Huisregels


12.1. De huurder is zelf verantwoordelijk voor het overschrijden van de maximaal toegelaten massa.
12.2. De huurder verplicht zich ertoe The Mancave te onderhouden als een goede huisvader en dagelijks de bandendruk en aankoppeling te controleren.
12.3. Waardevolle zaken worden steeds uit het zicht weggeborgen bij het verlaten van The Mancave.
12.4. Boetes en ander verkeersovertredingen zijn ten laste van de huurder en worden rechtstreeks door de aansprakelijke huurder aan desbetreffende instanties betaald. De verhuurder kan hier in geen geval voor aansprakelijk worden gesteld.
12.5. De huurder verbindt zich ertoe The Mancave volledig af te sluiten wanneer hij het voertuig onbemand achterlaat.

13. Terugbezorging – reiniging


13.1. De huurder brengt steeds het gehuurde voertuig terug op de plaats van afhaling, en dit op schriftelijk overeengekomen dag en tijdstip. Wanneer de huurder nalaat het gehuurde voertuig op het voorziene tijdstip en plaats terug te brengen, wordt € 50 per overschreden uur aangerekend. Dit wordt van de huurwaarborg afgehouden.
13.2. De oplevering van The Mancave gebeurt in propere, correcte en volledige toestand en de huurder brengt The Mancave in dezelfde conditie terug. Indien de huurder het nalaat om The Mancave in propere, correcte en volledige toestand terug te brengen, wordt de volledige huurwaarborg ingehouden. De koelkast en de vuilbakken zijn leeggemaakt en gereinigd. Dit bedrag wordt van de huurwaarborg afgehouden.
13.3. De buitenkant van het voertuig is met een speciale coating behandeld. Het is daarom verboden de buitenkant te reinigen met schuursponzen, schuurmiddelen e.d.m.

Promo van de maand!

Maak voor het einde van deze maand je reservatie voor een datum naar keuze.

Kies je voor de Party formule 4uur?

Dan krijg je de Mancave tot wel 24u bij je thuis of op locatie!